Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Miroslava Tolara, sídlem Dobrovského 354/24b, 779 00, Olomouc - Lazce, IČO: 08111405, (dále jen „prodávající“), kterým je podnikatel a který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen „kupující“), kterým se rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání, prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.tolar.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). V případech, kdy kupující při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání užije se obecné úpravy občanského zákoníku.
 2. Prodávající prohlašuje, že mimo jiné podniká v oboru zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků.
 3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 5. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami a je si vědom, že ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

 

II. Uzavření kupní smlouvy

 1. K uzavření kupní smlouvy dojde v okamžiku dojití přijetí nabídky ze strany kupujícího do sféry vlivu prodávajícího dle ustanovení § 1745 občanského zákoníku, kdy k tomuto dojde závaznou objednávkou ze strany kupujícího prostřednictvím webového rozhraní obchodu, popřípadě jiným způsobem, který je obvyklý pro daný obchodní styk. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se tedy nepoužije. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky, ustanovení § 1757 občanského zákoníku se tedy nepoužije.
 2. Ceny zboží jsou uváděny bez nákladů na doručení, neplyne-li z komunikace mezi stranami nebo explicitního vyjádření webového rozhraní obchodu něco jiného. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní obchodu nebo nabídka ze strany prodávajícího obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Prodávající si vyhrazuje možnost změny výše těchto nákladů v případě vyšší moci.
 4. Prodávajícímu je umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 7. Prodávající si vyhrazuje ve výjimečných případech a po předchozím informování kupujícího, právo na změnu kupní smlouvy, kdy v případě nesouhlasu kupujícího s touto změnou má právo prodávající z tohoto důvodu od kupní smlouvy odstoupit, případně také dle uvážení prodávajícího bez předchozího pokusu o změnu odstoupit od této kupní smlouvy dle § 2001 občanského zákoníku. Tak může být činěno pouze v případech zjevné chyby webového rozhraní, případně jiné zjevné chyby v prezentaci výrobků na webovém rozhraní obchodu. V takovém případě prodávající neprodleně po zjištění chyby informuje kupujícího. 

 

III. Cena zboží, platební podmínky a doručení zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2701623090/2010, vedený u Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“),
  2. prostřednictvím platební brány na webovém rozhraní obchodu.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení článku III. odst. 6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, je-li tento sdělen prodávajícím po uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (článek II. odst. 5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 8. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání a jedná se o dodání v rámci České republiky. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
 9. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, případně potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží.
 10. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.
 11. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit náklady spojené s novým dodáním zboží. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady marného dodání zboží
  z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

 

IV. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený ve článku IV. odst. 1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle článku IV. odst. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle článku IV. odst. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.
 7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

V. Přeprava a dodání zboží

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. V případě neporušeného obalu, ale následného zjištění poškození obsahu zásilky, prodejce doporučuje, nejlépe ihned po převzetí, toto poškození nahlásit prodejci, v nejlepším případě přímo patřičnému dopravci. Kupující předejde tímto jednáním případnému sporu mezi prodávajícím a kupujícím v otázce příčiny poškození a jejího vzniku.
 6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

VI. Práva a povinnosti z vadného plnění a reklamační řízení (reklamační řád)

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117
  a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající výslovně upozorňuje, že zboží, které je předmětem kupní smlouvy, je vhodné pro děti od jednoho roku. V případě vzniku újmy na životě či zdraví dítěte, které disponovalo se zbožím v rozporu s předchozí větou, prodávající za tuto újmu nebude odpovídat, kdy na vhodnost zboží explicitně upozornil.
 3. Prodávající disponuje potvrzením o shodě, kterou předloží na žádost kupujícímu.
 4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával
   s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 6. Kupující bere na vědomí, že zboží je vytvořeno ze dřeva, což je svou povahou živý materiál, u nějž nejde zaručit identičnost všech jednotlivých kusů zboží. Přiložené obrázky ke zboží na webovém rozhraní obchodu jsou ilustrační. Kupujícímu nevzniká nárok požadovat vzhledově naprosto obdobné zboží dle obrázku. Případné nedostatky vzniklé z povahy materiálu zboží se nepovažují za vadu. Toto platí i pro jednotlivé mapy na dřevě a barva dřeva.
 7. Kupující bere na vědomí, že výrobky jsou produkty řezbářské činnosti, stopy po nástrojích nebo drobné odštěpky (otřepky), které splňují požadavky harmonizovaných norem, neohrožují spotřebitele a neomezují účel použití výrobku nebo jeho vzhled, nejsou považovány za vadu výrobku.
 8. Nemá-li věc vlastnosti stanovené ve článku VI. odst. 4 obchodních podmínek a nejedná se o případu článku VI. odst. 6 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 9. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 10. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 11. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.
 12. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
 13. Ustanovení uvedené ve článku VI. odst. 4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 14. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 15. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
 16. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout
  o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
 17. Kupující má právo na úhradu minimálních nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě poštovného za minimální nutné náklady je považována nejlevnější možná služba, kterou lze vadné zboží dodat k řízení. Kupující je povinen tyto náklady při jejich uplatnění věrohodným způsobem prodávajícímu prokázat.
 18. Prodávající není povinen nároku kupujícího z práva z vad vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
 19. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
 20. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

 

VII. Řešení sporů 

 1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší příslušné soudy. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Spotřebiteli náleží právo využít v souladu se zákonem a příslušnými podmínkami, institutu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) při České obchodní inspekci.
 2. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.
 3. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.
 5. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává (coi.cz).

 

VIII. Ochrana osobních údajů 

 1. Prodávající je správcem osobních údajů ve smyslu relevantních ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále též „Nařízení GDPR“
 2. Ve smyslu čl. 12 Nařízení GDPR jsou tímto poskytnuty kupujícím (dále také „subjekt údajů“) informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů a s tím souvisejících právech.
 3. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována Nařízením GDPR s účinností od 25. 5. 2018.
 4. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.
 5. Kategorie zpracovávaných osobních údajů se řídí rozsahem, ve kterém byly prodávajícímu poskytnuty, a to zejména údaji a informacemi získanými v rámci používání webových stránek při uskutečnění objednávek a při vzájemné komunikaci mezi kupujícím a prodávajícím.
 6. Prodávající tak na základě výše uvedeného zpracovává osobní údaje kupujícího v následujícím rozsahu adresních, identifikačních a popisných údajů. Především se jedná o jméno, příjmení, kontaktní informace (emailová adresa, telefonní číslo), adresa bydliště, dodací (fakturační) adresa není-li shodná s adresou bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, číslo účtu (dále jen „osobní údaje“).
 7. Prodávající jako správce údajů zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením GDPR, případně dalšími relevantními právními předpisy a při současném šetření práv osob, jejichž údaje jsou zpracovávány.
 8. Účelem zpracování osobních údajů je:
  1. realizace práv a povinností za účelem plnění kupní smlouvy, tj. nákupu zboží prostřednictvím e-shopu (webového rozhraní prodávajícího) a dodání zboží, vyřizování reklamací a práv vad z vadného plnění, včetně plnění dalších práv a povinností v souvislosti s kupní smlouvou a pro účely vedení Uživatelského účtu,
  2. plnění právních (zákonných) povinností prodávajícího
  3. účely zahrnuté v rámci uděleného souhlasu subjektů osobních údajů
 9. Právním důvodem zpracování osobních údajů jsou tak zejm. následující důvody:
  1. zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na prodávajícího jako správce údajů vztahuje,
  2. zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující jako subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost kupujícího,
  3. souhlas subjektu údajů (kupujícího) se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, není-li splněn žádný z výše uvedených právních důvodů pro zpracování
 10. Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 11. Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány manuálně i automaticky, včetně profilování. Prodávající považuje osobní údaje za důvěrné a nebude je bez souhlasu subjektů osobních údajů či zákonné povinnosti předávat třetím osobám. K osobním údajům budou mít kromě prodávajícího přístup též třetí osoby v rámci Evropské unie – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů, a které zajišťuje náležitou ochranu práv.
 12. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. V případě, že tak kupující neučiní, jdou důsledky z toho vyplývající k jeho tíži.
 13. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nutnou k naplnění účelu smlouvy o koupi zboží a během plynutí záruční lhůty na dodané zboží, kromě případů, kdy zákon stanoví delší dobu uchovávání osobních údajů (např. za účelem archivace, záruky, účetnictví apod.). Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu jsou zpracovávány nejdéle do doby odvolání souhlasu, což lze učinit kdykoliv. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 14. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které prodávající zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).
 15. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 16. Kupující jako subjekt údajů má dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) zejm. následující práva:
  1. právo na informace;
  2. právo na přístup k osobním údajům a jejich přenositelnost;
  3. právo na opravu nepřesných osobních údajů či jejich doplnění;
  4. právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
  5. právo na omezení zpracování osobních údajů;
  6. právo vznést námitku;
  7. odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
  8. právo získat od prodávajícího potvrzení o tom, zda jsou osobní údaje subjektu zpracovávány.
 17. Pro podrobnější poučení, informace o zpracování osobních údajů a výkon svých práv se subjekt osobních údajů (kupující) může obrátit na prodávajícího prostřednictvím emailové adresy. Z důvodu ochrany může prodávající vyřizovat pouze žádosti týkající se osobních údajů spojených s konkrétní e-mailovou adresou, kterou kupující použil k zaslání svého požadavku, a v určitých případech musí prodávající před provedením požadavku ověřit identitu subjektu údajů. Žádosti o přístup, opravu či odstranění a další požadavky týkající se osobních údajů je možné požadovat:
  1. prostřednictvím emailu: info@tolar.cz
  2. poštou na adresu: Miroslav Tolar, Dobrovského 24 B, 779 00, Olomouc
  3. prostřednictvím datové schránky, ID datové schránky: myt4cc6
 18. Prodávající je povinen reagovat na tyto žádosti bez zbytečného odkladu, a to v souladu s platnými právními předpisy, tj. nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu je možné prodloužit v případě potřeby s ohledem na složitost a počet žádostí až o další 2 měsíce. Prodávající má povinnost informovat subjekt údajů o takovém prodloužení nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti společně s důvody pro tento odklad
 19. Informace poskytuje prodávající bezplatně. Pokud jsou žádosti podané kupujícím zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejm. protože se opakují, může prodávající:
  1. uložit přiměřený poplatek, který zohledňuje administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo
  2. odmítnout žádosti vyhovět.
 20. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu zveřejněného na internetových stránkách prodávajícího (Zásady ochrany osobních údajů).
 21. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 22. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

IX. Doručování

 1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty užívanou kupujícím při předchozím styku prodávajícího a kupujícího nebo uvedenou kupujícím v objednávce.
 2. V souladu s ustanovením § 573 občanského zákoníku se má za to, že došlá zásilka odeslaná prodávajícím s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po jejím odeslání.
 3. Závěrečná ustanovení
 4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 6. Kontaktní údaje prodávajícího – adresa pro doručování: Miroslav Tolar, sídlem Dobrovského 354/24b, 779 00, Olomouc - Lazce, IČO: 08111405, adresa elektronické pošty: info@tolar.cz, zákaznická linka: 735 511 405

Obchodní podmínky jsou platné od 15.5.2022 a jsou platné do vydání nových obchodních podmínek.